Chuyên đề tăng tốc WordPress

Trong chuyên đề tăng tốc WordPress, chúng ta sẽ:

1. Khảo sát các kiến thức tổng quát về Tăng tốc WordPress

2. Hướng dẫn sử dụng các Plugin Caching để tăng tốc WordPress: LiteSpeed Cache – WP-Rocket & sau đó sẽ bổ sung SwiftPerformance

3. Hướng dẫn tối ưu ảnh trên WordPress


Trả lời

Scroll to Top