Quản trị WordPress – Làm chủ WP Dashboard

Trong phần này, ta sẽ login vào trang quản trị WordPress – hay còn gọi là WP Dashboard, tại đây ta sẽ tìm hiểu các phần quan trọng để Cài đặt và Quản lý WordPress.

Ở đây ta sẽ tìm hiểu các phần chung:

  • Settings: phần cài đặt – thiết lập cấu hình cho toàn bộ Website WordPress.
  • Tools: các công cụ hỗ trợ cho quản trị WordPress như tính năng Import/ Export Data, thông tin về tình trạng website Site Health.
  • Updates: trang kiểm tra cập nhật mã nguồn, themes và plugins

Các phần khác liên quan đến nội dung trên WordPress, ta sẽ tìm hiểu riêng kỹ hơn ở phần sau:

  • Users: Tạo và Quản lý User trên WordPress
  • Comments: Quản lý tính năng bình luận
  • Posts: Quản lý bài viết
  • Pages: Quản lý trang
  • Plugins: Quản lý Plugins
  • Appearance: Quản lý Themes, Menus, Widgets
  • Media: Quản lý nội dung Media (ảnh, audio, video, file pdf, zip,…)

Scroll to Top