Các loại User trên WordPress

WordPress tích hợp tính năng quản lý User cơ bản, cho phép mỗi User với quyền nhất định để truy cập WP dashboard ở những khu vực nhất định, cũng như các quyền hạn cụ thể trên WP.

a. Các loại User mặc định của WordPress

Trên WP, có 5 User Role (role: vai trò, chức vụ), cụ thể theo thứ tự phân quyền từ cao đến thấp:

Các loại user trên WordPress

1. Administrator/ quản lý (hay gọi là Admin)

Administrator có quyền cao nhất, toàn quyền quản trị trên WordPress Dashboard, có thể thêm/ xóa/ sửa User bất kỳ (kể cả Administrator khác).

Bạn có thể tạo nhiều Administrator.

Riêng với hệ thống Multi-site, thì quyền Quản trị cao nhất chung cho mọi site gọi là Super Administrator (Super Admin), Super Admin toàn quyền quản trị Sites Network, còn Administrator chỉ toàn quyền trên mỗi site.

2. Editor/ Biên tập

Quyền Editor cho phép tạo/ xuất bản/  sửa/ xóa nội dung:  category/ post/ page/ custom post type (sản phẩm, tour du lịch) & bình luận…

Editor User không được truy cập các phần Cấu hình (Settings) hay cài/ xóa/ bật/ tắt Themes & Plugins.

Tất nhiên Editor cũng không tác động được tới khu vực Users.

3. Author/ Tác giả

Quyền này cho phép user viết bài mới – và chỉnh sửa/ xóa các bài viết bởi chính họ.

  • Author không được phép tác động tới các phần khác ngoài khu vực viết bài mới & quản lý các nội dung do chính họ viết.
  • Author không có quyền tác động tới nội dung do các author khác viết.

4. Contributor/ Cộng tác viên

Cộng tác viên chỉ có quyền duy nhất là viết bài mới – chỉnh sửa các bài viết của chính họ. Nhưng:

  • Contributor không có quyền publish (xuất bản) hay update (cập nhật nội dung mới).

Đây là quyền dành cho những Website nhận Guest Posts – Tức cho phép mọi người đóng góp nội dung. Nhưng các bài viết phải qua kiểm duyệt của Admin/ Editor trước khi được đăng hoặc cập nhật.

Điểm hạn chế của quyền Contributor là họ không được upload media files, nghĩa là nếu bài viết cần có hình ảnh, videos, hay file đính kèm mà chưa có trên Media Library của WordPress thì họ không thể upload chúng, mà phải nhờ người dùng có quyền cao hơn upload trước.

5. Subscriber/ Người đăng ký

Quyền Subscriber là ‘rất gà con’!

Họ chỉ có thể login vào khu vực thông tin chung trong Dashboard, và chỉ có thể chỉnh sửa/ cập nhật Profiles của chính họ.

WordPress sinh ra quyền này không phải để cho vui, mà thực sự có một tính năng cho phép chúng ta tùy chọn:

  • Đăng ký để được truy cập các nội dung ẩn (Restrict Content)
  • Đăng ký mới được đọc các bài viết
  • Hoặc Đăng ký mới được comments

Để yêu cầu Đăng ký mới được comment, vào Settings -> Discussion:

Tùy chọn này giúp chúng ta có những Users thật sự quan tâm đến nội dung, cũng như có được một danh sách Emails của họ bằng việc dùng các plugin Export Users data trên Website và Import tới các dịch vụ Email Marketing.

Riêng tính năng Restrict Content – tức nội dung và người dùng phải Subscribe Membership mới có quyền đọc thì được hỗ trợ bởi các plugin Membership/ Restrict Content như Restrict Content Pro, WP-Members, Ultimate Member hay Simple Membership….

b. Custom User – Các User Role bổ sung

Ngoài 5 User Role mặc định của WordPress, khi dùng các plugin chuyên dụng như Yoast SEO, LearnDash, WooCommerce… chúng còn có các User role khác để Administrator có thể chỉ định một số User quyền thao tác các tính năng về SEO, Khóa học…

  • Với Yoast SEO, chúng ta có 2 user role: SEO Manager & SEO Editor
  • Với LearnDash chúng ta có user: Group Leader
  • Với WooCommerce, ta có nhóm Customers.

Ví dụ Yoast SEO:

Nhiều plugin khác cũng có các user role tương tự. Như Restrict Content Pro cho phép tạo Membership nâng cao và người dùng có thể đăng ký User cho Membership đó:

Tạo Membership WordPress

Tiếp theo ta sẽ xem cách tạo và quản lý User trên WordPress.

Scroll to Top