Cải thiện hiệu năng SiteHealth Checking

Chủ đề Progress:

Tính năng Site Health có từ WordPress 5.2, trong mục Tools -> Site Health. Site Health có 2 mục:

Site Health Status

Site Health Status hiển thị kết quả kiểm tra và đưa ra lời khuyên để nâng cao hiệu năng và bảo mật cho Website, ví dụ như phiên bản PHP của Server hay phiên bản theme/ plugin cần nâng cấp…

Site Health Status

 

Site Health Info

Site Health Info hiển thị mọi thông số của WordPress, cấu hình Server (Hosting) đang dùng, các thông tin đường dẫn, database, themes và plugins…

Site Health Info

Đây là nơi bạn kiểm tra thông tin server để xem có đáp ứng yêu cầu của theme hay plugin hay không để cấu hình lại trước khi cài đặt.

WordPress 5.6 cải thiện hiệu năng quá trình Check WP Site Health

Site Health là tính năng tuyệt vời mà người dùng WordPress chờ đợi từ lâu, tuy nhiên quá trình check các thông số Server và code thường ít nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động của Server, đôi lúc gây ra lỗi fatal (ví dụ quá trình kiểm tra xác thực các thông số diễn ra quá thời gian cho phép của PHP)…

Từ phiên bản WordPress 5.6, Site Health Check sẽ thực hiện Bất đồng bộ (Asynchronous) giúp tránh tình trạng vượt quá thời gian thực thi tối đa của PHP (PHP Execution Time Limit) cũng như không tác động xấu đến các tiến trình xử lý PHP khác.

Nhận xét: đây là nâng cấp nhỏ nhưng giúp nâng cao hiệu năng hoạt động của WordPress.

Trả lời

Scroll to Top